Refundacje

Czym jest refundacja?

Refundacja jest to zwrot części lub całości poniesionych kosztów.

Refundacja NFZ sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego przysługuje każdemu kto jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS.Dopłatę można również uzyskać ze środków PFRON w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.

Zlecenie możemy uzyskać podczas wizyty lekarskiej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, a także w trakcie wizyty w prywatnym gabinecie

Podstawa prawna

Warto wiedzieć

Przy potwierdzeniu prawa do refundacji, NFZ potwierdza* limit cenowy, wysokość refundacji NFZ w % oraz datę ważności zlecenia (jest to termin, w którym można dokonać zakupu i skorzystać z refundacji.) W przypadku wpisania przez NFZ zlecenia do kolejki oczekujących na świadczenie, zostanie określony termin, w którym pacjent uzyska prawo do świadczenia.

karta NFZ – jest wydawana jeden raz na określoną liczbę miesięcy przez NFZ, w którym ubezpieczony jest pacjent, na podstawie pierwszego zlecenia wystawionego przez uprawnionego lekarza np. rodzinnego. Ma formę jednej kartki formatu A4 i wydawana jest wyłącznie na dany środek pomocniczy i/lub jego zamienniki, np. na pieluchomajtki. Zawiera informacje o pacjencie, nr zlecenia oraz na jaki okres zostało przyznane zaopatrzenie (termin ważności karty). Na str. 2 znajduje się tabelka, w której odpowiednio lekarz potwierdza wydanie zlecenia, a punkt zaopatrzenia potwierdza wydanie towaru.

zlecenie/wniosek – jest wypełniany w części I i II przez uprawnionego lekarza np. rodzinnego. Część V zlecenia wypełniana jest przez punkt realizacji zlecenia.

* NFZ m.in. potwierdza prawo do świadczenia i wysokość refundacji na podstawie kodu przedmiotu ortopedycznego wpisanego przez lekarza w I części zlecenia.

Jak uzyskać refundowany wyrób medyczny?

Udaj się na wizytę lekarską w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub na wizytę prywatną

Po zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne należy zgłosić się do osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, na zasadach określonych w tej ustawie.

Obecnie każdy lekarz z ważnym prawem wykonywania zawodu jest uprawniony do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, bez konieczności podpisywania umowy z NFZ lub spełniania jakichkolwiek dodatkowych wymogów, co oznacza że obecnie, zgodnie z prawem, każdy lekarz (z ważnym prawem wykonywania zawodu) może wystawiać zlecenia na zaopatrzenie, niezależnie od posiadaniakontraktu z NFZ lub jakichkolwiek innych wymogów.
Według stanowiska NFZ osoba uprawniona może wystawiać zlecenie na wyroby medyczne finansowane ze środków publicznych bez umowy z NFZ, o ile spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje możliwość wystawienia zlecenia na daną kategorię wyrobów w zakresie specjalizacji danego lekarza (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych nazlecenie),
 • osoba uprawniona posiada aktualne prawo do wystawiania zlecenia,
 • istnieją udokumentowane względy medyczne do wystawienia zlecenia na dany wyrób medyczny,
 • osoba uprawniona spełnia wymogi określone w przepisach dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego.
W zależności od rodzaju wybranego przez Ciebie produktu medycznego wizyta musi się odbyć u określonych lekarzy. W przypadku wyboru:

 • ortezy, stabilizatorów - udajemy się do lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie ortopedii, traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, chirurgii ogólnej, neurologii, neurologii dziecięcej, reumatologii, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, rehabilitacji medycznej,
 • wózka inwalidzkiego - udajemy się do lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie geriatrii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, reumatologii, ortopedii i traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, neurologii, neurologii dziecięcej, rehabilitacji medycznej,
 • balkoników i podpórek, materacy przeciwodleżynowych, poduszek przeciwodleżynowych pneumatycznych - możliwy lekarz rodzinny (podstawowej opieki zdrowotnej), geriatrii, neurochirurgii, neurologii, ortopedii i traumatologii, chirurgii urazowej, reumatologii, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, rehabilitacji medycznej,
 • pionizatorów i urządzeń multifunkcyjnych - udajemy się do lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
Pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny.

Dla każdego wyrobu medycznego, oznaczonego inną grupą i liczbą porządkową w załączniku do ww. rozporządzenia musi być wystawione odrębne zlecenie.

WAŻNE: Wśród przedmiotów ortopedycznych pacjenci najczęściej wybierają kule, balkoniki, materace, chodziki i wózki inwalidzkie oraz wszelkiego rodzaju ortezy (stabilizatory). Zlecenia wystawione na ww. przedmioty są bezterminowe, ponadto ortezy refundowane są w 90%, a dla osób, które nie ukończyły 18 lat - w 100%.

WAŻNE: Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

Potwierdź zlecenie

WAŻNE: Wśród przedmiotów ortopedycznych pacjenci najczęściej wybierają kule, balkoniki, Otrzymane zlecenie potwierdź w swoim oddziale NFZ. Zlecenie na wyroby medyczne musi zostać potwierdzone do refundacji przez oddział NFZ, na terenie którego ubezpieczony jest zarejestrowany. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu (posiadającą upoważnienie udzielone na piśmie przez pacjenta) lub drogą pocztową (zlecenie przysyłane pocztą będzie odsyłane na adres pacjenta).

W przypadku zaopatrzenia comiesięcznego (np.: cewniki, zestawy infuzyjne, stomia, pieluchomajtki, worki do zbiórki moczu) po wystawieniu przez osobę uprawnioną, pierwszego zlecenia (część A) na określony miesiąc, pacjent powinien potwierdzić zlecenie w oddziale NFZ. Oddział wyda pacjentowi kartę potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie (część B) - ważną maksymalnie 12 miesięcy. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące.

WAŻNE: W przypadku gdy konieczne jest natychmiastowe (pilne) zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny poza obszarem zarejestrowania chorego – w potwierdzeniu zlecenia może pośredniczyć oddział Funduszu, na terenie którego pacjent przebywa.

Zamów wyrób medyczny

Posiadając zatwierdzone zlecenie możesz zrealizować je w sklepie medycznym posiadającym umowę z NFZ na sprzedaż produktów refundowanych. Wybór konkretnej placówki należy do Ciebie – nie obowiązuje rejonizacja.

Pacjent ma prawo wybrać rodzaj i typ zaopatrzenia zgodnie ze zleceniem spośród ofert różnych producentów, jednak musi pamiętać, że NFZ finansuje wyroby medyczne tylko do wysokości limitu określonego przez Ministra Zdrowia. Jeśli cena wybranego produktu jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę między ceną brutto a kwotą refundacji. Limity są różne i wahają się od 70% do 100% refundacji NFZ. Należy pamiętać, że o wysokości refundacji decyduje klasyfikacja choroby a nie lekarz. Więc jeśli staramy się o dofinansowanie np. na wózek inwalidzki, najważniejszą informacją na wniosku jest właśnie klasyfikacja choroby, według której jest dobierany odpowiedni wózek inwalidzki. Zatem inny limit będzie na wózek transportowy a inny na wózek specjalistyczny dla osób np. po udarze.

Obowiązkiem każdego świadczeniodawcy mającego zawartą umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne jest posiadanie przynajmniej jednego produktu w grupie w cenie limitu określonego przez Ministra Zdrowia (Dz. U. 2017 poz.1061).

W przypadku zaopatrzenia comiesięcznego (np.: cewniki, zestawy infuzyjne, stomia, pieluchomajtki, worki do zbiórki moczu) przy potwierdzaniu pierwszego zlecenia w danym roku zostanie wydane w Wojewódzkim Oddziale NFZ „zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie”. W zleceniu tym uprawniony lekarz (najczęściej rodzinny) będzie wpisywał wydane na kolejne miesiące zlecenia, a odbiór sprzętu potwierdzała placówka, w której zlecenie jest realizowane. W tym wypadku tylko raz w roku trzeba udać się do Wojewódzkiego Oddziału NFZ.

Istnieje także prawo do nabycia wyrobów medycznych bezpłatnie do wysokości limitu przysługujące:

 • inwalidom wojennym i wojskowym,
 • niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • osobom represjonowanym,
 • uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
WAŻNE: Jeżeli cena sprzętu przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup, kupujący musi pokryć różnicę z własnych środków. WAŻNE: Realizacja zleceń drogą wysyłkową dotyczy wyłącznie zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie.

Warto wiedzieć

Należy pamiętać, ze zakupu refundowanych wyrobów medycznych oraz środków pomocniczych można dokonywać w aptece. Ponad 60% aptek w całym kraju prowadzi sprzedaż sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego oraz środków pomocniczych. Potrzebne wyroby medyczne można też zamówić na ortopedio.pl i odebrać w jednej z 1044 aptek współpracujących.

Warto zaopatrywać się w wyroby medyczne w aptekach, spotkasz się tam z fachową obsługą i doradztwem. Zarówno farmaceuta, jak i technik farmacji są osobami, które zdobyły wszechstronną wiedzę medyczną na studiach, ale również na co dzień, od wielu lat, sprzedają sprzęt medyczny w formie detalicznej, w razie wątpliwości doradzą i odpowiedzą na Twoje pytania.

Odbierz wyrób medyczny

Potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego na zleceniu, przysługującego comiesięcznie dokonuje pacjent albo inna osoba w jego imieniu. Potwierdzenia odbioru innych wyrobów, aniżeli wyrobów przysługujących comiesięcznie dokonuje pacjent lub w jego imieniu przedstawiciel ustawowy albo inna osoba na podstawie: pisemnego upoważnienia wystawionego przez pacjenta dla którego zostało wypisane zlecenie, wystawione w terminie nieprzekraczającym 7 dni przed datą odbioru wyrobu medycznego lub zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia pacjenta uniemożliwiającym wystawienie przez niego upoważnienia.

Pisemne upoważnienie do odbioru wyrobu medycznego niecyklicznego, powinno zawierać następujące informacje:

 • Dane dotyczące osoby upoważniającej (świadczeniobiorcy), tj.: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego i nr PESEL, a w przypadku gdy osoba nie posiada nr PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającegotożsamość, adres zamieszkania.
 • Dane dotyczące osoby upoważnionej (odbierającej wyrób), tj.: imię i nazwisko, rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania.
 • Dane dotyczące odbieranego wyrobu medycznego.
 • Datę wystawienia upoważnienia i czytelny podpis świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego.
Po dokonaniu zakupu osoba odbierająca potwierdza podpisem odbiór właściwego zaopatrzenia. Przed złożeniem podpisu warto zwrócić uwagę czy wpisana w III części zlecenia pełna nazwa wydawanego produktu jest zgodna ze zleceniem lekarza oraz faktycznie odbieranym wyrobem.

Świadczeniodawca wydaje pacjentowi dokument sprzedaży, instrukcję używania wyrobu medycznego, a także pisemną gwarancję producenta dotyczącą bezpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu medycznego (z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie). Okres gwarancji powinien być co najmniej równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

WAŻNE: Odbiór refundowanego wyrobu medycznego u świadczeniodawcy (V część zlecenia – część A) należy potwierdzić własnoręcznym podpisem tylko i wyłącznie po odbiorze wyrobu medycznego i sprawdzeniu (wytwórca, model, nazwa handlowa) czy wydany i wpisany przez świadczeniodawcę wyrobów medyczny jest zgodny ze zleceniem osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia.

WAŻNE: Udając się do apteki lub sklepu medycznego trzeba mieć przy sobie zawsze obydwie części zlecenia. W miejscu zakupu pacjent zostawia jedynie zlecenie, bowiem karta zaopatrzenia będzie używana jeszcze w kolejnych miesiącach.

Przedterminowe zaopatrzenie w wyrób medyczny

Jeśli użytkowanie danego wyrobu medycznego staje się niemożliwe (np. dziecko wyrosło z protezy i nie ma już możliwości jej regulacji), można się starać o skrócenie czasu jej użytkowania. W tym celu należy zgłosić się do lekarza, którywystawi zlecenie przedterminowego zaopatrzenia w wyrób medyczny. Będzie onozawierało odpowiednie uzasadnienie, potwierdzające zmiany w stanie fizycznympacjenta. Zlecenie musi być także potwierdzone przez oddział NFZ, właściwy zewzględu miejsca zamieszkania pacjenta.

Refundacja naprawy wyrobu medycznego

W przypadku niektórych wyrobów medycznych ujętych w wykazie w ramach limitu ceny tej naprawy, np. obuwie ortopedyczne lub wózki inwalidzkie istniejemożliwość ubiegania się o naprawę wyrobu finansowaną ze środków publicznych.W przypadku dokonania naprawy i wykorzystania części lub całości tego limituokres użytkowania wyrobu medycznego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wykorzystanej części limitu naprawy, z zaokrągleniem w dół do pełnego miesiąca.

Zlecenie naprawy wyrobu medycznego wystawia i potwierdza Oddział Funduszu, który zrefundował dany wyrób medyczny. Naprawa odbywa się z reguły w miejscu zakupu wyrobu medycznego.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON

Osoby z niepełnosprawnością często mają problem ze sfinansowaniem udziału własnego przy zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dla takich osób przewidziano możliwość ubiegania się w Powiatowym CentrumPomocy Rodzinie (PCPR) o dofinansowanie do zakupu ww. zaopatrzenia ze środków PFRON. Jeśli osoba niepełnosprawna ma problem z pokryciem udziału własnego przy zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych albo potrzebuje sprzętu rehabilitacyjnego, którego nie finansuje NFZ może zwrócić się do właściwego dla miejsca zamieszkania PCPR-u (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) lub MOPS-u (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), które refundują ww. przedmioty z pieniędzy PEFRON-u.

Kto i gdzie może złożyć wniosek?

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, które dokonały zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na wniosek lekarza i otrzymały dofinansowanie na ten cel z NFZ.

WAŻNE! Obowiązuje kryterium dochodowe!

Średni miesięczny dochód, obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej.
Ponieważ kwoty te zależą od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, podawanego przez Główny Urząd Statystyczny, ulegają one zmianom. Aktualne kwoty można znaleźć m.in. na stronach internetowych PCPR lubMinisterstwa Pracy i Polityki Społecznej.

WAŻNE! Po szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie oraz maksymalnych kwot dofinansowania należy udać się do PCPR w miejscu zamieszkania, ponieważ poszczególne PCPR-y mogą ustalać dodatkowe kryteria.

Jak wysokie może być dofinansowanie?

Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o jakie osoba z niepełnosprawnością może się starać w PCPR, wynosi:

 • do 100% kosztów udziału własnego osoby z niepełnosprawnością w limicie ceny, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150% kwoty limitu na dany sprzęt, jaki został wyznaczony przez NFZ, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
Jeśli zatem np. limit na protezę ostateczną w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym wynosi 1800 zł i nie jest wymagany wkład własny, a cena protezy jest wyższa, można otrzymać z PCPR maksymalnie 150% limitu na dany sprzęt, czyli w tym przypadku 2700 zł.

Jeżeli natomiast cena sprzętu nie przekracza limitu wyznaczonego przepisami, ale wymagany jest udział własny w zakupie, to PCPR może sfinansować nawet 100% tego udziału.

WAŻNE Nie można uzyskać dofinansowania na zakup innego sprzętu, niż wymieniony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. I tak w ramach tych środków nie można uzyskać dofinansowania do zakupu np. koncentratora tlenu.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych:

Aby starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych, należy złożyć w PCPR następujące dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie o wysokości dochodów,
 • kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt, o który wnioskodawca ubiega się, potwierdzoną przez NFZ,
 • fakturę zakupu lub inny dokument poświadczający zakup.
Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel,po przekazaniu funduszy z PFRON.

Przy ubieganiu się o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 20% kosztów sprzętu rehabilitacyjnego. Właściwy procent wysokości dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego oraz udziału środków własnych wnioskodawcy w danym roku i górne limity kwot dofinansowania są ustalane w oparciu o posiadane środki finansowe, na posiedzeniu komisji po otrzymaniu środków PFRON. Kwoty te mogą ulec zmianie w przypadku niedoboru środków, a przy znacznej liczbie wnioskodawców decyzja jest podejmowana każdorazowo na posiedzeniu komisji.

Po przyznaniu środków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, zawierana jest umowa z wnioskodawcą, określająca w szczególności:

 • kwotę dofinansowania i jej przeznaczenie,
 • sposób przekazania dofinansowania,
 • termin i sposób rozliczenia dofinansowania.
WAŻNE! Dofinansowaniem może być objęty wyłącznie zakup sprzętu, dokonany po zawarciu umowy z osobą z niepełnosprawnością, dotyczącej dofinansowania zakupu tego sprzętu.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2013 poz. 1190),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2013, poz. 1565).

Limity cenowe

Limit ceny w zakupie środków ortopedycznych oznacza kwotę, do wysokości której Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa zakup. Różnicę w cenie zakupu, w przypadku, gdy cena sprzętu jest wyższa od limitu pokrywa uprawniony.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie ustala wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wraz z określeniem limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie oraz limitów cen ich napraw w załączniku do rozporządzenia.

Nowe kody i limity refundacji NFZ

Od początku 2014 roku wprowadzono nowe kody i limity refundacji przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Zmieniły się także okresy użytkowania sprzętu.

Nowe kody obejmują wprowadzony podział wózków dla dzieci, w kategoriach wózka standardowego, wózka aktywnego lekkiego do samodzielnego poruszania się i wózka specjalnego. Wprowadzone są nowe limity refundacji (poniżej wybrane pozycje):

 • Kod P.127.00 Wózek inwalidzki ręczny (standard) limit 600 zł raz na 5 lat.
 • Kod P.128.01 Wózek inwalidzki dziecięcy - dla dzieci limit 600 zł raz na 3 lata.
 • Kod P.129.00 Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku - dla dorosłych limit 1700 zł raz na 4 lata.
 • Kod P.129.01 Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku - dla dzieci limit 1700 zł raz na 3 lata.
 • Kod P.130.00 Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) - dla dorosłych limit 3000 zł raz na 4 lata.
 • Kod P.131.01 Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) - dla dzieci limit 3000 zł raz na 3 lata.
 • Kod P.116.00 Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna limit 500 zł raz na 2 lata.
 • Kod P.117.00 Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych) limit 400 zł raz na 3 lata.

Likwidacja barier w komunikowaniu się i barier technicznych

Likwidacja barier w komunikowaniu się i barier technicznych. Przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie z niepełnosprawnością swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Likwidacja tej bariery powinna powodować umożliwienie osobom z niepełnosprawnością sprawniejsze i bardziej swobodne porozumiewanie się oraz przekazywanie informacji.

Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie z niepełnosprawnością funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie takiej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

Jakie są warunki przyznania dofinansowania

Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu, który pozwoli na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych. Zakup sprzętu musi być uzasadniony potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie z niepełnosprawnością wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontakty z otoczeniem.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne z nim), zaś w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • mieć potrzeby w tym zakresie, wynikające z niepełnosprawności, potwierdzonej aktualnym zaświadczeniem lekarskim (jeśli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu).

Co musi zawierać wniosek?

Do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych należy załączyć:

 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • oświadczenie osoby z niepełnosprawnością lub rodzica (opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o średnich miesięcznych dochodach w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego, obliczonych z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek (pomniejszonych o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób),
 • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym dotyczy opiekunów prawnych,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,
 • ofertę cenową dotyczącą zakupu urządzenia (wraz montażem),
 • dokumenty potwierdzające finansowanie zadania z innych źródeł (w przypadku, gdy takie występują),
 • zgodę właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego (jeżeli taka zgoda jest wymagana).

Jak wysokie może być dofinansowanie?

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Powyższa kwota jest maksymalna. Przy dużej ilości potrzeb różnych osób (złożonych wniosków) PCPR może ustalić, że w danym roku kwota maksymalnego dofinansowania nie może być wyższa niż np. 60% kosztów zakupów. Konieczne jest posiadanie wkładu własnego do zakupu, pozostałą kwotę należy więc pokryć ze środków własnych.

Kiedy można liczyć na dofinansowanie?

Dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych może być udzielone wnioskodawcy raz na trzy lata.

Wniosek w imieniu osoby z niepełnosprawnością może złożyć także przedstawiciel ustawowy, prawny, opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik.

Wnioski są przyjmowane przez cały rok, a decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania środków finansowych z PFRON na dany rok kalendarzowy. Zwykle w PCPR wnioski, które z powodu wyczerpania środków na dany rok nie uzyskały dofinansowania, przechodzą na następny rok.

Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez pełnomocnika środków PFRON z osobą z niepełnosprawnością w zakresie dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się lub technicznych.

WAŻNE! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji przed przyznaniem środków i zawarciemumowy.

Likwidacja barier architektonicznych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom z niepełnosprawnością (należy jednak pamiętać, że wymiana wanny na prysznic i wszystkie związane z tym prace na pewno zostaną uznane za konieczne, ale wymiana całej glazury w łazience na nową już niekoniecznie).

Aby umożliwić osobom z niepełnosprawnością likwidację barier architektonicznych, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) są środki z PFRON przeznaczone na ten cel. Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.

Jakie są warunki przyznania dofinansowania

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:

 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim) lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • rodzaj ich niepełnosprawności potwierdzony (jeżeli nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia, zaświadczeniem lekarskim „wymaga likwidacji barier architektonicznych”,
 • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest potrzebna,
 • posiadają stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, określa zasady udzielanej pomocy, jednak szczegółowe warunki ustalane są w poszczególnych powiatach. Zatem zakres udzielanej pomocy może się różnić w poszczególnych PCPR. Dlatego przed złożeniem wniosku warto uzyskać informacje na temat warunków uzyskania dofinansowania w PCPR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o likwidację barier architektonicznych należy złożyć w PCPR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych można składać przez cały rok. Odpowiednie druki można otrzymać w PCPR lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony danego PCPR.

Co musi zawierać wniosek?

 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób z niepełnosprawnością mieszkających wspólnie z wnioskodawcą,
 • zaświadczenie o wysokości dochodów osoby z niepełnosprawnością lub rodzica (opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o średnich miesięcznych dochodach, obliczonych z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek (pomniejszonych o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego,
 • określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób),
 • kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym (dotyczy opiekunów prawnych),
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,
 • udokumentowaną podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu),
 • zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym (w przypadku osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy),
 • kopię decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego (w przypadku jego pobierana),
 • kopię decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej (jeśli takie występują),
 • dokumenty potwierdzające finansowanie zadania z innych źródeł (w przypadku, gdy takie występują).
O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:

 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim) lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • rodzaj ich niepełnosprawności potwierdzony (jeżeli nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia, zaświadczeniem lekarskim „wymaga likwidacji barier architektonicznych”,
 • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest potrzebna,
 • posiadają stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.

Jak wysokie może być dofinansowanie?

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% wartości realizowanego zadania, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Jest to kwota maksymalna. Wysokość otrzymanego dofinansowania zależy m.in. od zakresu planowanych prac.

Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez pełnomocnika środków PFRON – przedstawiciela PCPR – z osobą z niepełnosprawnością w zakresie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych.

Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych oraz budowy lub robót budowlanych albo innych usług z zakresu likwidacji barier uwzględnionych w umowie. Zakres rzeczowy i finansowy prac w zakresie likwidacji barier architektonicznych określa zweryfikowany kosztorys.

WAŻNE! Nie są zwracane nakłady poniesione przed podpisaniem umowy.